FORMA

Miedzynarodowy festiwal teatru formy

PROF. JACEK MAJCHROWSKI, MAYOR OF THE CITY OF KRAKOW, INVITES

News

Zapytanie ofertowe na przygotowanie 10 reklam typu fullback według dostarczonego projektu i ich ekspozycja na 10 autobusach

Recently added: monday, 09 october 2014


Zapytanie ofertowe na przygotowanie 10 reklam typu fullback według dostarczonego projektu i ich ekspozycja na 10 autobusach

Teatr Groteska, w związku z realizacją Projektu „Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury”  dofinansowanego ze środków Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,  zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej  na przygotowanie 10 reklam typu fullback według dostarczonego projektu i ich ekspozycja na 10 autobusach komunikacji miejskiej w Krakowie w terminie od 22 stycznia 2015 do 21 lutego 2015.w związku z realizacją projektu Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury

 

 

Osoba do kontaktu:  

Mariusz Parlicki, Specjalista ds. Public Relations

Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków

tel. 12 623 79 49, 12 633 48 22 w. 240

e-mail: m.parlicki@groteska.pl

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. przygotowanie 10 reklam typu fullback według dostarczonego projektu i ich ekspozycja na 10 autobusach w Krakowie

 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie usługi  - po podpisaniu umowy

Zakończenie usługi  - 21 lutego 2015

 

 

WARUNKI UDZIAŁU OFERTY W OCENIE

·        posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

·        posiadanie doświadczenia,

·        dysponowanie odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·        posiadanie umiejętności potrzebnych do zrealizowania zamówienia.

 

 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Jednostką miary jest

Koszt oklejenia i ekspozycji 1 reklamy typu fullback przez okres 1 miesiąca

 

KRYTERIUM OCENY OFERT

Cena – 100%

 

SPOSÓB i TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać mailowo na adres: m.parlicki@groteska.pl w terminie  
do  14 PAŹDZIERNIKA2014.

 back »

 
Organizator:
Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, Kraków