FORMA

Miedzynarodowy festiwal teatru formy

PROF. JACEK MAJCHROWSKI, MAYOR OF THE CITY OF KRAKOW, INVITES

News

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGE TECHNICZNĄ FESTIWALU „Materia Prima. 3.Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny Kultury"

Recently added: monday, 12 march 2015


ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGE TECHNICZNĄ FESTIWALU „Materia Prima. 3.Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny Kultury"

Teatr Groteska, w związku z realizacją Projektu „Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury”  dofinansowanego ze środków Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,  zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na całkowitą obsługę techniczną związaną z prezentacją spektakli festiwalowych

Projekt „Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny Kultur”  finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

ZAMAWIAJĄCY

Teatr Groteska

ul. Skarbowa 2 ; 31-121 Kraków

tel. 12 633 48 22,  12 631 81 80

NIP:675-02-00-108
REGON: 000278793

 

Osoba do kontaktu:   Łukasz Rutkowski, Jacek Stankiewicz  –

Email: l.rutkowski@groteska.pl j.stankiewicz@groteska.pl

Tel: +48 504-725-662, 501-146-507

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamawiający zwraca się z prośbą o składanie ofert  na

1. Zorganizowanie 24 osobowego zespołu technicznego w celu dokonywania rozładunków, załadunków, montażu, demontażu  techniki scenicznej.

2. Obsługę techniczną prób i spektakli festiwalowych odbywających się w następujących miejscach:

- Teatr Ludowy, ul. osiedle Teatralne 34, Kraków

- Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12, Kraków

-Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, Kraków

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 24 osobowej ekipy technicznej do przeprowadzenia następujących czynności: rozładunek sprzętu i dekoracji, montaż, demontaż, nadzór podczas prób i prezentacji, załadunek. Ekipa powinna spełniać następujące warunki:

Doświadczenie w pracy z zagranicznymi zespołami

Znajomość języka angielskiego wraz z nomenklaturą fachową

Dyspozycyjność

Zapewnienie możliwości ciągłości pracy przez całą dobę

Znajomość miejsca prezentacji - Teatr Ludowy, MOS, teatr Groteska

Doświadczenie przy montażu oświetlenia teatralnego, wyposażenia akustycznego

Doświadczenie przy montażu dekoracji

Posiadanie zaświadczenia o zdolności do pracy

Posiadanie uprawnień do pracy na wysokości do 3 metrów

 

Termin realizacji zamówienia

19 lutego 2015 godz  7,30 do 28 lutego godz 24.00

 

2. Obsługa przedstawień teatralnych:

Małopolski Ogród Sztuk

Termin realizacji od 20 lutego godz 8.00  do 28 lutego godz 2.00, codziennie w godzinach od godz  8.00 do 23.00, w dniu zakończenia do godz 2.00 w nocy. Ekipa w składzie

2 elektryków-oświetleniowców, 2 akustyków, 1 kierownika sceny, 3 montażystów

 

Teatr Ludowy

Termin realizacji od 26 lutego godz 8.00  do 1 marca  godz 1.00, codziennie w godzinach od godz  8.00 do 23.00, w dniu zakończenia do godz 1.00 w nocy. Ekipa w składzie

2 elektryków-oświetleniowców, 2 akustyków, 1 kierownika sceny, 3 montażystów

 

Teatr Groteska

Termin realizacji od 20 lutego godz 8.00  do 28 lutego godz 23.00, codziennie w godzinach od godz  8.00 do 23.00. Ekipa w składzie 2 elektryków-oświetleniowców, 2 akustyków, 1 kierownika sceny, 3 montażystów

 

- Znajomość języka angielskiego wraz z fachową nomenklaturą

- Znajomość miejsca prezentacji

- Uprawnienia do wykonywania powierzonych czynności

- Uzyskanie zgodny od dyrekcji  poszczególnych obiektów na wprowadzenie

  zewnętrznej obsługi technicznej

 

WARUNKI UDZIAŁU OFERTY W OCENIE 

posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadanie doświadczenia,

dysponowanie odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

posiadanie umiejętności potrzebnych do zrealizowania zamówienia, rekomendacje.

 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

 

KRYTERIUM OCENY OFERT

Cena – 100%

 

SPOSÓB i TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat Teatru Groteska)

Termin składania ofert:   16 Stycznia  2015, do godziny 16:00.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na wykonanie usługi.

Zapytanie zostało zamieszczone również na stronie internetowej Zamawiającego: www.groteska.plback »

 
Organizator:
Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, Kraków