FORMA

Miedzynarodowy festiwal teatru formy

PROF. JACEK MAJCHROWSKI, MAYOR OF THE CITY OF KRAKOW, INVITES

News

Zapytanie ofertowe na druk i ekspozycję 200 plakatów w tramwajach komunikacji miejskiej w Krakowie

Recently added: monday, 17 september 2014


Zapytanie ofertowe na druk i ekspozycję 200 plakatów w tramwajach komunikacji miejskiej w Krakowie

Zapytanie ofertowe na druk i ekspozycję 200 plakatów w tramwajach komunikacji miejskiej w Krakowie w terminie 22.01.2015-21.02.2015.

Teatr Groteska, w związku z realizacją Projektu „Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury”  dofinansowanego ze środków Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,  zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na druk i ekspozycję 200 plakatów w tramwajach komunikacji miejskiej w Krakowie w terminie 22.01.2015-21.02.2015

 

Osoba do kontaktu:  

Mariusz Parlicki, Specjalista ds. Public Relations

Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków

tel. 12 623 79 49, 12 633 48 22 w. 240

e-mail: m.parlicki@groteska.pl

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.druk 200 plakatów A4 lub A3

2. ekspozycja 200 plakatów A4 lub A3

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie usługi  - 22 stycznia 2015

Zakończenie usługi  - 21 lutego 2015

 

WARUNKI UDZIAŁU OFERTY W OCENIE

·        posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

·        posiadanie doświadczenia,

·        dysponowanie odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·        posiadanie umiejętności potrzebnych do zrealizowania zamówienia.

 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Jednostką miary jest

  1. druk 1 plakatu A3 lub A4,
  2. ekspozycja 1 plakatu A3 lub A4. 

KRYTERIUM OCENY OFERT

Cena – 100%

SPOSÓB i TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać telefonicznie lub mailowo na adres: m.parlicki@groteska.pl
w terminie  do  16 października 2014.

 

Projekt Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny Kultury finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.back »

 
Organizator:
Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, Kraków